Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent
2017-10-26

Konsultacje uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4690) oraz uchwały Nr 41/1917/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

do pobrania:

upload/file/drweca/Informacja_o_konsultacjach.pdf

upload/file/drweca/Uchwala_Nr_41-1917-17.pdf

upload/file/drweca/Uchwala_Nr_XXXVI-612-17_-_Zalacznik_do_uchwaly_Nr_41-1917-17.pdf

upload/file/drweca/Zalacznik_1.pdf

upload/file/drweca/Zalacznik_2.pdf

upload/file/drweca/Zalacznik_3.pdf

upload/file/drweca/Zalacznik_4.pdf

upload/file/drweca/Zalacznik_do_uchwaly_Nr_XXXVI-612-17.pdf