Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

zadania biura

Zakres zadań Biura:

1) stworzenie mapy aktywności społecznej w województwie kujawsko-pomorskim:

 • stworzenie i aktualizacja bazy organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim;
 • pozyskiwanie informacji na temat działań realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa, a także badanie przyczyn i przeciwdziałanie brakowi takich działań na określonym terenie;

2) prowadzenie tematycznej podstrony serwisu internetowego Urzędu Marszałkowskiego skierowanej do organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającej m.in.:

 • informacje o konkursach grantowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski i jego jednostki organizacyjne (ROPS, WUP), a także Urząd Wojewódzki, Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i inne;
 • informacje Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • informacje o szkoleniach, konsultacjach, forach itp.;
 • bazę organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim;
 • programy współpracy;
 • akty prawne;
 • przykłady realizowanych projektów - promocja ciekawych inicjatyw na zasadzie „dobrych praktyk”;
 • linki do serwisów przydatnych w pracy sektora pozarządowego.

3) prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultacyjnej:

 • organizowanie i współorganizowanie szkoleń, konferencji, forów itp. oraz informowanie o tego typu przedsięwzięciach realizowanych przez inne podmioty;
 • bieżące konsultacje, doradztwo, stworzenie możliwości uzyskania informacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych lub liderów lokalnych;
 • działalność wydawnicza - opracowywanie i wydawanie materiałów związanych tematycznie z zadaniami Biura.

4) utrzymywanie stałej współpracy:

 • z Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i komisjami;
 • z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Sejmikiem Organizacji Pozarządowych;
 • z Urzędem Wojewódzkim oraz Departamentem Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
 • z samorządami gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w celu efektywnego wspierania działalności organizacji pozarządowych;
 • z innymi podmiotami, np. podobnymi jednostkami w innych województwach oraz z podmiotami zagranicznymi.

5) koordynacja działań departamentów i jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym przede wszystkim w odniesieniu do ogłaszanych konkursów ofert.

6) koordynacja prac nad programem współpracy z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz sprawozdawczość w tym zakresie.