Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Zlecanie zadań - tryb uproszczony

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

3) w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji
(max. 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert;

4) W przypadku, gdy Zleceniodawca proponuje przeznaczyć na realizację zadania publicznego dotację w kwocie niższej niż wnioskowana przez Oferenta, właściwa komórka organizacyjna w imieniu Zleceniodawcy, przeprowadza negocjacje w tym zakresie. Po zakończeniu negocjacji, Oferent, który uznał, że realizacja zadania w oparciu o zaproponowaną kwotę dotacji:

a) jest możliwa, przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert oraz w formie papierowej
stosowną
aktualizację oferty. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 7 Oferent składa propozycję aktualizacji oferty wyłącznie w wersji papierowej;

b) nie jest możliwa, Oferent informuje na piśmie (w formie elektronicznej lub papierowej), iż odstępuje od realizacji zadania;

c) brak informacji, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu dotacji skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

5) W przypadku braku uznania celowości realizacji zadania publicznego, Zarząd Województwa podejmuje uchwałę o nieprzyznaniu dofinansowania.

6) W przypadku braku środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, nie podlega ona ocenie, a dyrektor właściwej komórki organizacyjnej niezwłocznie powiadamia o tym fakcie podmiot składający ofertę;

7) W przypadku, gdy oferta nie spełnia wymogów formalnych, nie podlega ona ocenie;

8) Oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Zarząd Województwa w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”.

ETAPY SKŁADANIA OFERTY:

Ze względów organizacyjnych, zaleca się składanie ofert miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania:

1) oferta winna być złożona w wersji elektronicznej za pomocą Generatora ofert;
2) oferta w wersji papierowej (wydruk z Generatora ofert) winna być dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej złożenia w Generatorze ofert. Niezłożenie oferty w wyżej nakreślonym terminie, skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

Możliwość korzystania z trybu uproszczonego

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce i traktowane będzie, jako priorytetowe w następujących przypadkach:

1) kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru ofert w konkursach;

2) kiedy termin realizacji projektu przypada na I kwartał, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów. Oferty składane w terminie trwania procedury konkursowej na zadania, których termin realizacji określono na II, III i IV kwartał roku mogą być uznane za niecelowe, a Zarząd Województwa podejmuje decyzję w tej sprawie w formie uchwały.

Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.


W danym obszarze tematycznym (zadań publicznych) w trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona w ramach otwartego konkursu ofert w danym roku. Pod pojęciem tej samej oferty należy rozumieć ofertę o tym samym tytule zadania oraz zidentyfikowanych tych samych działaniach skierowanych do tych samych odbiorców.

W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa wyżej, złożona oferta nie będzie podlegała ocenie.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

tel. 571 204 292
tel. 571 293 077
tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl