Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Informacje o projekcie

Beneficjent projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Partnerzy projektu:

  • Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” w Toruniu
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” w Bydgoszczy
  • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.21 Działania na rzecz budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Całkowita wartość projektu:        3 854 196,25 zł.

Kwota dofinansowania:               3 661 263,65 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego, organizacyjno-technicznego i funkcjonalnego NGO umożliwiającego poprawę kondycji, efektywności działalności, stabilności funkcjonalnej i trwałości podejmowanych przez NGO działań poprzez wdrożenie kompleksowych i zindywidualizowanych instrumentów rozwoju.

Działania zaplanowane w projekcie:

W ramach projektu planuje się realizację kompleksowych działań szkoleniowo-doradczych obejmujących szkolenia oraz warsztaty tematyczne dot. w szczególności zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania zmianą i ryzykiem, finansowanie działalności, projektowanie usług/tworzenie oferty produktów w organizacji, a także doradztwo i konsultacje z ekspertami w zakresie m.in. oceny potencjału czy tworzenia planu rozwoju organizacji.

Realizowane będą również działania z zakresu wewnątrzsektorowej i międzysektorowej współpracy poprzez organizację spotkań branżowych, networkingowych, sieciujących czy wizyt studyjnych. Instrumentem silnie oddziałującym na budowanie potencjału NGO będzie dofinansowanie indywidualnego planu rozwoju danej organizacji w obszarach przez nie wskazanych.

Grupa docelowa:

Projekt będzie oferował wsparcie dla organizacji pozarządowych posiadających siedzibę, filię lub oddział na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupę docelową projektu stanowią uzupełniająco pracownicy organizacji pozarządowych, jak i osoby z nimi współpracujące (w tym wolontariusze).

Projekt będzie oferował wsparcie w zakresie uzupełnienia, nabywania i rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych zasobów ludzkich NGO tj. pracowników, organów zarządczych, członków oraz wolontariuszy niezbędnych do zarządzania organizacją jak również prowadzenia działań statutowych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na wzmocnienie potencjału NGO, jak również będą wspierać budowanie refleksyjności sektora NGO, w szczególności wzmocnienie zasobów ludzkich w NGO, czy zdolności do budowania strategii/planów rozwoju organizacji.

Efekty/rezultaty projektu:

  • objęcie wsparciem 70 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w co najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, rzecznictwo, jakoś usług, współpraca międzysektorowa
  • wsparcie 21 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wdrażania nowych metod działania lub rodzajów usług
  • objęcie wsparciem 150  przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego