Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Wyniki konkursów

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2024-2025 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; (14.03.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Organizacja imprez sportowych"; (29.03.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”; (28.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2024 pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom; (28.02.2024) 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”; (28.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym"; (29.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe"; (29.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów"; (29.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: "Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi"; (29.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2024 pn. "Ochrona i promocja zdrowia" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia; (01.03.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie turystyki pod nazwą: "Rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim"; (22.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 12/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”; (28.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2024-2025 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych”; (17.04.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2024-2025 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych” - II tura; (22.05.2024)

Wyniki konkursu ofert nr 14/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”; (29.02.2024)

Wyniki konkursu ofert nr 15/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" (8.04.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 16/2024 pn. "Ochrona zdrowia psychicznego" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia; (01.03.2024) 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 17/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą "Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami"; (21.02.2024)

Wyniki konkursu 18/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwa "Przeciwdziałanie przemocy domowej"; (29.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 20/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”; (01.03.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 21/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja wydarzeń sportowych”; (15.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 22/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych”; (15.02.2024)

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 23/2024 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2024 r. dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim" (15.05.2024)