Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat dotyczący wyników naboru nr 3/GNGO/2023

Komunikat dotyczący wyników naboru nr 3/GNGO/2023

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1387/23 z dnia 3 lipca 2023 r. dokonał wyboru wniosków do dofinansowanie projektów objętych grantem  złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/GNGO/2023  ogłoszony w ramach projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Lista projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/GNGO/2023 znajduje się poniżej:

- Lista projektów objętych grantem wybranych do dofinasowania w ramach naboru 3/GNGO/2023

- Lista rezerwowa projektów objętych grantem pozytywnie ocenionych w ramach naboru nr 3/GNGO/2023

 

Jednocześnie informujemy, że na dzień publikacji wyników alokacja środków przeznaczona na nabór 3/GNGO/2023 została wyczerpana.