Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Znowelizowana ustawa pozwalała Marszałkowi Województwa utworzyć Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, na wniosek co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
W województwie kujawsko-pomorskim wolę powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wyraziło 68 stowarzyszeń i fundacji, tym samym wymóg ustawowy został spełniony.

Przypominamy, że Rada jest organem konsultacyjnym i opinidowaczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Rada realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.