Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat dot. kwalifikowalności uczestników projektu objętego grantem w ramach naboru nr 2/GNGO/2022

W związku z pojawiającymi wątpliwościami informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania grantów w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 „Uczestnicy projektu (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) mogą skorzystać ze wsparcia tylko w jednym projekcie objętym grantem dofinansowanym w ramach niniejszego naboru".

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z kryterium wyboru grantobiorców nr 20 pn. Czy wydatki przewidziane we wniosku o powierzenie grantu nie są współfinansowane z innych środków publicznych, na etapie oceny formalno-merytorycznej weryfikowano na podstawie zapisów sekcji XIII. Oświadczenia wniosku o dofinansowanie projektu objętego grantem i deklaracji Grantobiorcy, że:

  1. wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są współfinansowane z innych środków publicznych oraz że żaden wydatek ponoszony w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu oznaczającemu niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (unijnych lub krajowych);
  2. wsparcie przewidziane do realizacji w ramach projektu objętego grantem nie będzie udzielane na rzecz tej samej grupy i na ten sam zakres usług, który grantobiorca realizuje obecnie w projekcie dofinansowanym ze środków EFS w ramach konkursów/naborów grantowych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym należy podkreślić, iż wymóg ten oznacza, że w ramach projektu grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” udział jednego uczestnika w drugim i kolejnym projekcie realizowanym przez różnych Grantobiorców w ramach naboru nr 1/GNGO/2022 i nr 2/GNGO/2022 stanowić będzie przesłankę do jego niekwalifikowalności. Powyższy wymóg odnosi się również do sytuacji, gdy Grantobiorca realizuje projekt dofinansowany ze środków EFS w ramach konkursów ogłaszanych przez IZ RPO WKP na lata 2014-2020. Oznacza, to, że jeden uczestnik może skorzystać ze wsparcia w ramach jednego projektu objętego grantem.

 

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie.