Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Informacja dotycząca zbliżającego się terminu złożenia wniosków o rozliczenie grantu

Zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie na realizację projektów objętych grantem, współfinansowanych z EFS w ramach RPO WKP na latach 2014-2020 przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o rozliczenie grantu.

 

Zgodnie z § 8 ust. 5 umowy o dofinansowanie, Grantobiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o rozliczenie grantu do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego wskazanego w Harmonogramie płatności. Dla części Grantobiorców, w dniu 14 września 2022 r. upływa termin złożenia wniosków o rozliczenie grantu (wniosków sprawozdawczych).

 

Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 19 umowy o dofinansowanie, Grantobiorca składa końcowy wniosek o rozliczenie grantu (wniosek sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę, końcowy refundacyjny), w terminie do 20  dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu objętego grantem.

 

Przypominamy, że Grantobiorca jest zobowiązany do przedkładania wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu:

  1. informacji o wszystkich uczestnikach projektu objętego grantem, za pośrednictwem aplikacji służącej do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (SL Omikron);
  2. dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1, potwierdzających wykonanie wskaźników odnoszących się do wniosku o rozliczenie grantu.

 

Wniosek o rozliczenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami, w ramach którego Grantobiorca wnioskuje o przekazanie grantu i/lub przekazuje informację o postępie realizacji projektu objętego grantem są składane przez Grantobiorcę:

- w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Generatora wniosków (po wybraniu symbolu $);

- w wersji papierowej bezpośrednio do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia (przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu).

 

W celu sprawnej weryfikacji złożonych wniosków o rozliczenie grantu, prosimy o niezwłoczne uzupełnienie danych uczestników projektu oraz składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt zwrotny bezpośrednio z opiekunem projektu.