Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Informacja dotycząca zamiaru powierzenia danych osobowych podmiotom trzecim

W związku z realizacją umów o dofinansowanie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 przypominamy o obowiązkach Grantobiorcy związanych z powierzeniem danych osobowych uczestników projektu.

W przypadku Grantobiorców, którzy zamierzają powierzyć dane osobowe podmiotom trzecim, Grantobiorcy zobowiązani są do niezwłocznego przekazania informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do Grantodawcy. W myśl § 20 ust. 10 umowy o dofinansowanie, Grantodawca umocowuje Grantobiorcę do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją projektu objętego grantem, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Grantodawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Grantodawcy oraz pod warunkiem, że Grantobiorca zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przypominamy, że zgodnie z § 20 ust. 11 umowy o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem, Grantobiorca zobowiązany jest do sformułowania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, w celu wykonania zadań związanych z udzieleniem wsparcia i realizacją projektu objętego grantem. 

W razie pytań, prosimy o kontakt zwrotny bezpośrednio z opiekunem projektu.