Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Informacja dotycząca składania harmonogram wsparcia w ramach projektów objętych grantem

W związku z rozpoczęciem procedury podpisywania umów o dofinansowanie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 przypominamy, że niezwłocznie po podpisaniu umowy należy przedłożyć wypełniony harmonogram wsparcia.

Zgodnie z § 12 ust. 14 umowy o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem, Grantobiorca zobowiązany jest do cyklicznego przesyłania szczegółowego harmonogramu realizacji wsparcia oferowanego w ramach projektu objętego grantem, celem przygotowania planu kontroli i wizyt monitoringowych.

Przypominamy, że zgodnie z umową Grantobiorca zobowiązany jest do cyklicznego (min. raz na miesiąc) przesyłania szczegółowego harmonogramu realizacji wsparcia. Harmonogram realizacji wsparcia, należy składać każdorazowo w terminie do 30-go dnia miesiąca na miesiąc następny, jednak nie później niż 3 dni przed planowanymi działaniami, na formularzu stanowiącym załącznik 10 do Umowy. Grantobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania harmonogramu realizacji wsparcia każdorazowo, kiedy zajdą w nim zmiany uniemożliwiające przeprowadzenie wizyty monitoringowej.

 

Harmonogram realizacji wsparcia składany jest do Grantodawcy osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grantyngo-efs@kujawsko-pomorskie.pl.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt zwrotny bezpośrednio z opiekunem projektu.