Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Informacja dotycząca składania wniosków o rozliczenie grantu

W związku z rozpoczęciem procedury podpisywania umów o dofinansowanie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 przypominamy, że niezwłocznie po podpisaniu umowy należy złożyć wniosek o rozliczenie grantu, w którym Grantobiorca wnioskuje o wypłatę zaliczki (wniosek o zaliczkę).

 

Zgodnie z § 7 ust. 5 umowy o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem, pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana po wniesieniu przez Grantobiorcę prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 9 i złożenia wniosku o rozliczenie grantu wnioskującego o zaliczkę. Maksymalna kwota udzielonej zaliczki nie może przekroczyć 95% grantu. Kwota wnioskowanej zaliczki powinna być zgodna z wartością wskazaną w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie.

 

Wobec czego, przypominamy o konieczności złożenia wniosku o rozliczenie grantu:

- w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Generatora wniosków (po wybraniu symbolu $);

- w wersji papierowej bezpośrednio do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia (przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu).

 

W razie pytań, prosimy o kontakt zwrotny bezpośrednio z opiekunem projektu.