Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat do naboru nr 1/GNGO/2022 – zmiana wzoru załącznika nr 4 do umowy – Wzór oświadczenia uczestnika projektu

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pismem z dnia 22 czerwca 2022 r. (data otrzymania 24 czerwca 2022 r.) wyraziła zgodę na zmianę wzoru załącznika nr 4 do umowy – Wzór oświadczenia uczestnika projektu.  

Informujemy, iż wprowadzona zmiana jest zgodna z zasadą stosowaną w standardowych projektach współfinansowanych ze środków EFS i zapewnia równe traktowanie wszystkich Grantobiorców.  

Informujemy, iż procedowana jest zmiana wzoru załącznika nr 4 do umowy – Wzór oświadczenia uczestnika projektu dotyczy:

- pkt 4, poprzez wprowadzenie zapisu:

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń oraz podmiotowi realizującemu projekt ;

- pkt 12, poprzez zmianę adresu poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych:

12. Mogę̨ skontaktować́ się̨ z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość́ na adres poczty elektronicznej:

  1. iod@mfipr.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;
  2. iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

 

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie.