Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat do naboru nr 1/GNGO/2022 – zmiana okresu realizacji projektów objętych grantem

Informujemy, że w związku z uzyskaniem zgody IZ RPO WKP na zastosowanie odstępstwa od dotychczasowego zapisu sekcji V. Regulaminu przyznawania grantów w brzmieniu „realizacja projektu objętego grantem może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie” oraz ze względu na przedłużający się proces kompletowania dokumentów i podpisania umów Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego umożliwia dokonanie zmiany okresu realizacji projektów objętych grantem dla wszystkich Grantobiorców, którzy zaplanowali realizację działań merytorycznych od dnia 1 maja 2022 r.

Mając na względzie efektywną realizację działań zaplanowanych w projektach objętych grantem, w szczególności zapewnienie możliwości korzystania z usług społecznych oferowanych różnym grupom odbiorców przez poszczególnych Grantobiorców, dopuszcza się rozpoczęcie realizacji działań od dnia 1 czerwca 2022 r.

Informujemy, iż przesunięcie okresu realizacji wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu objętego grantem ma charakter techniczny i nie stoi w sprzeczności z zapisami Sekcji V. Regulaminu przyznawania grantów, gdyż wszystkie projekty objęte grantem zostaną zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, tj. do dnia 30 listopada 2022 r.

W związku z powyższym informujemy, że Grantobiorcy, którzy są zainteresowani wprowadzeniem zmiany okresu realizacji od dnia 1 czerwca 2022 r. zobowiązani są do przesłania w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. wniosku w wersji elektronicznej na adres grantyngo-efs@kujawsko-pomorskie.pl. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Informujemy, iż wprowadzona zmiana ma charakter techniczny i zapewnia równe traktowanie wszystkich Grantobiorców.