Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Komunikat ws. zmiany Regulaminu przyznawania grantu dla naboru 1/GNGO/2022

Komunikat do naboru nr 1/GNGO/2022 – odstępstwo od zapisów Regulaminu przyznawania grantu

 

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pismem z dnia 25 maja 2022 r. wyraziła zgodę na zastosowanie odstępstwa od dotychczasowego zapisu sekcji V. Regulaminu przyznawania grantów w brzmieniu „realizacja projektu objętego grantem może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie”. Wprowadzenie odstępstwa od zapisów Regulaminu przyznawania grantów stanowi uproszczenie dla Grantobiorców w zakresie realizacji projektów objętych grantem i umożliwia rozpoczęcie zaplanowanych działań merytorycznych przed zawarciem umowy o dofinansowanie zgodnie z terminem wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektów objętych grantem.

Informujemy, iż wprowadzona zmiana jest zgodna z zasadą stosowaną w standardowych projektach współfinansowanych ze środków EFS i zapewnia równe traktowanie wszystkich Grantobiorców.  

Informujemy, iż procedowana jest zmiana treści Regulaminu przyznawania grantów dla naboru nr 1/GNGO/2022 w brzmieniu:

„Okres kwalifikowania wydatków dla każdego projektu objętego grantem jest zgodny z okresem wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Co do zasady wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu objętego grantem mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Regulaminie przyznawania grantów oraz w umowie o dofinansowanie projektu objętego grantem. Równocześnie należy podkreślić, że wydatkowanie do chwili zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu objętego grantem i podpisania umowy o dofinansowanie projektu objętego grantem odbywa się na wyłączną odpowiedzialność danego Grantobiorcy. W przypadku, gdy projekt objęty gratem nie otrzyma dofinansowania, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły zostać zrefundowane.”

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie.