Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Regulamin wyborów do Sejmiku NGO

Regulamin wyboru delegatów i zastępców.
Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego


§1
Dane i kadencja
1. Regulamin opisuje zasady wyboru delegatów organizacji pozarządowych na członków Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwanego w dalszej części tego dokumentu „Sejmikiem NGO”.
2. Siedzibą Sejmiku NGO jest Miasto Toruń.
3. Sejmik NGO działa przy wsparciu i w ścisłej współpracy z Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Kadencja Sejmiku NGO trwa 5 lat.

§2
Skład i procedura wyborcza
1. Sejmik NGO składa się z delegatów organizacji pozarządowych działających na terenie województwa kujawsko – pomorskiego:
a. 2 przedstawicieli (delegat i zastępca) sektora pozarządowego z każdego z 19 powiatów województwa, wybranym w wyborach tajnych podczas konferencji, na które zostaną zaproszone wszystkie organizacje pozarządowe z terenu danego powiatu (łącznie 38 osób);
b. 2 przedstawicieli (delegat i zastępca) sektora pozarządowego z każdego z 4 miast na prawach powiatu (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz) wybranych w wyborach tajnych podczas konferencji, na którą zostaną zaproszone wszystkie organizacje pozarządowe z terenu danego powiatu grodzkiego (łącznie 8 osób);
c. 1 przedstawicielu każdej zgłoszonej i zaakceptowanej przez Sejmik NGO (zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 8) organizacji sieciowej (wg definicji zawartej w Regulaminie Sejmiku NGO)
2. Zasady wyboru organizacji sieciowych i infrastrukturalnych wchodzących w skład Sejmiku NGO:
a. Delegaci reprezentujący organizacje sieciowe i zgłaszani są przez organy statutowe ww. organizacji bezpośrednio do przewodniczącego Sejmiku NGO za pośrednictwem poczty elektronicznej ngo@kujawsko-pomorskie.pl. Zgłoszenie musi zawierać krótkie uzasadnienie pozwalające na zaliczenie organizacji do sieciowych, krótką motywację organizacji do udziału w Sejmiku NGO oraz deklarację, iż organizacja rezygnuje z czynnego i biernego udziału w powiatowych wyborach delegatów do Sejmiku NGO (bądź nie egzekwowała tych praw, jeśli wybory już nastąpiły), jak też dane
delegata (imię, nazwisko, funkcję, kontakt),
b. Prezydium Sejmiku NGO sporządzi listę zgłoszonych organizacji wraz z krótkimi rekomendacjami, która będzie podstawą do głosowania na posiedzeniu Sejmiku NGO.
c. Ostateczna lista organizacji sieciowych wchodzących w skład Sejmiku NGO ustalona zostanie w wyborach tajnych, w których czynne prawo wyborcze będą mieli wyłącznie delegaci powiatów. W skład Sejmiku NGO wejdą przedstawiciele organizacji, które uzyskają ponad 50% głosów, przy czym:
i. Łączna liczba przedstawicieli organizacji sieciowych nie może przekroczyć liczby przedstawicieli reprezentacji regionalnych.
ii. W przypadku większej niż dopuszczalna liczby organizacji deklarujących chęć uczestniczenia w Sejmiku NGO, które uzyskały w głosowaniu ponad 50% głosów, w skład Sejmiku NGO wejdą te
organizacje, które uzyskają największą liczbę głosów.
d. Organizacje, które reprezentowane będą przez organizację sieciową opisaną w ust. 5c nie mogą egzekwować czynnego lub biernego prawa wyborczego na konferencjach wyborczych opisanych w ustępie 5a i 5b ani w procedurze opisanej w ustępie 7. Naruszenie tej zasady powoduje automatyczne wykluczenie przedmiotowej organizacji sieciowej ze składu Sejmiku NGO.
e. Organizacje sieciowe mogą wnioskować o włączenie ich delegatów w skład sejmiku także w trakcie trwania kadencji, z zachowaniem powyższych zasad (wniosek z uzasadnieniem, głosowanie wyłącznie przez organizacje reprezentujące powiaty, zachowanie równowagi pomiędzy organizacjami regionalnymi i sieciowymi).
3. Organy delegujące przedstawicieli do Sejmiku NGO, tj. konferencje powiatowe oraz organizacje sieciowe, mogą w trakcie kadencji odwoływać swoich przedstawicieli i delegować nowe osoby. Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku rezygnacji członka Sejmiku NGO.
4. Od wszystkich członków Sejmiku NGO wymagana jest: gotowość do pracy społecznej, możliwość dojazdu do Torunia na posiedzenia Sejmiku NGO (koszty nie są refundowane), podstawowa wiedza o sektorze, dostęp poczty e-mail nie rzadziej niż raz w tygodniu, gotowość do współpracy z lokalnym środowiskiem organizacji pozarządowych oraz przekazywania informacji (zarówno informacji ze strony Sejmiku tym organizacjom, jak i informacji od lokalnych organizacji Sejmikowi NGO).

§3
Pierwsze, konstytuujące posiedzenie Sejmiku
1. O terminie, miejscu oraz porządku pierwszego posiedzenia nowej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewodniczący ustępującego Sejmiku NGO powiadomi co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
2. Przewodniczący kadencji ustępującej otworzy inaugurujące posiedzenie Sejmiku NGO i przy pomocy ustępującego Prezydium przeprowadzi wybory przewodniczącego posiedzenia i członków komisji skrutacyjnej.
3. Na podstawie listy zgłoszonych organizacji sieciowych oraz rekomendacji ustępującego Prezydium Sejmiku NGO przeprowadzone zostanie głosowanie pozwalające na ustalenie ostatecznego, nowego składu Sejmiku NGO. Czynne prawo wyborcze w głosowaniu przysługuje wyłącznie przedstawicielom powiatów ziemskich i grodzkich.
4. Po ustaleniu ostatecznego składu Sejmiku NGO, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym zostanie wybrany nowy przewodniczący.
5. Po wyborze przewodniczącego zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym zostanie wybrany nowy Wiceprzewodniczący.
6. Nowo wybrany Przewodniczący przejmie przewodnictwo posiedzenia.
7. Na pierwszym posiedzeniu Sejmik NGO ustali podstawowy regulamin pracy obejmujący co najmniej: tryb zwoływania spotkań, tryby głosowania, wstępny harmonogram spotkań, najbliższe zadania Sejmiku.

§4
Powiązanie Sejmiku z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego W Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zasiada Przewodniczący Sejmiku zgodnie z zasadami wybory RDPP.

§5
Terminarz wyborów
Wybory do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego odbędą się w następujących terminach:
a. Od momentu ogłoszenia wyborów do 30 listopada odbędą się wybory przedstawicieli powiatów do Sejmiku NGO. Wyniki wyborów wraz z protokołem zawierającym opis procedury należy przesłać na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl
b. Od momentu ogłoszenia wyborów do 15 listopada organizacje sieciowe mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Sejmiku NGO zawierające krótkie uzasadnienia i deklaracje (ust. 8a) na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl
c. Pomiędzy 30 listopada a 31 stycznia kolejnego roku odbędzie się pierwsze, konstytuujące posiedzenie nowych przedstawicieli Sejmiku NGO, z udziałem przedstawicieli ustępującego Sejmiku NGO.

§6
Uregulowanie sporów i wątpliwości Wszelkie kwestie sporne reguluje walne posiedzenie Sejmiku NGO.

Przyjęto jako obowiązujące w dniu 23.02.2022.

do pobrania regulamin w pliku PDF