Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 17 marca 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 17 marca 2021 r. (data wpływu: 18.03.2021 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Fundację Parasol

Nazwa zadania: Bliżej siebie

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 31.03.2021 r.

Oferta do pobrania