Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 26 stycznia 2021 r.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Data wpływu oferty (oryginału) do urzędu: 26.01.2021 r.

Nazwa oferenta: PTTK Oddział im. ppłk dr Władysława Łęgi w Grudziądzu.

Nazwa zadania: Organizacja Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 4000,00 zł

Ewentualne uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w następujący sposób:

e-mail: m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl

lub telefonicznie: 795 536 701 lub 56 62 18 453

Termin składania uwag: od 29.01.2021 do 04.02.2021 r.

Sprawą zajmuje się Marek Wiśniewski.

Oferta do pobrania