Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 21 sierpnia 2020 r.

W dniu 21.08.2020 r. wpłynęła do Departamentu Sportu i Turystyki oferta w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert), zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno.

Nazwa zadania: Promocja Pojezierza Brodnickiego – BRODNICKIE.TRAVEL

Data wpływu oferty: 21.08.2020 r.

do pobrania: Oferta

Ewentualne uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do dnia 28 sierpnia 2020 r. na adres e-mail: m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl