Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 13 sierpnia 2020r.

Oferta z dnia 13 sierpnia 2020 r. r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Nazwa oferenta: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Nazwa zadania: Akcja promocyjna pn. Co dobrego do Spichlerza Kujawskiego?

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 25 sierpnia 2020 r. na adres e-mail: a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta