Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 18 maja 2020r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 18 maja 2020 r. (data wpływu: 20.05.2020 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Fundacja Całym Sercem

Nazwa zadania: Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców, pomagające rozumieć i wyrażać sympatie oraz miłość

Kwota dofinansowania: 3 550,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą e-mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 02.06.2020 r.

Oferta do pobrania tutaj.