Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 27 marca 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym
(z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 27 marca 2020 r. (data wpływu: 30.03.2020 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Dobry Start

Nazwa zadania: Rodzicielstwo Bliskości

Kwota dofinansowania: 8 561,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą e-mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 13.04.2020 r.

Oferta do pobrania tutaj.