Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 22 marca 2020r

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 22 marca 2020 r. (data wpływu: 24.03.2020 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu

Nazwa zadania: ,,Razem łatwiej" - grupa wsparcia psychologicznego dla matek dzieci z autyzmem

Kwota dofinansowania: 3 500,00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą e-mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 03.04.2020 r.

Oferta do pobrania tutaj