Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Oferta z dnia 13 marca 2020r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 13 marca 2020 r. (data wpływu: 16.03.2020 r.) złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja"

Nazwa zadania: Indywidualny trening rodzicielski

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, drogą e-mailową na adres a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 31.03.2020 r.

Oferta do pobrania tutaj