Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Wyniki otwartych konkursów - 2019

wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wyniki konkursu ofert nr 3/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „WSPIERANIE PRAC WYCHOWAWCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „WSPIERANIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, pod nazwą: „WSPARCIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2019 pn. „Ochrona i promocja zdrowia” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2019 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznastwa"

Wyniki konkursu ofert nr 12/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”.

* załącznik do uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr 12/2019

Wyniki konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych”.

Wyniki konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z  realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z  funduszu zewnętrznych” -II tura.

Wyniki konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z  realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z  funduszu zewnętrznych” -III tura.

Wyniki konkursu ofert nr 14/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim”.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" Zatwierdzonych Uchwałą Nr 13/539/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyniki konkursu ofert nr 16/2019 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Wyniki konkursu ofert nr 17/2019 pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”

wyniki otwartego konkursu ofert nr 21/2019 na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim

wyniki otwartego konkursu ofert nr 23/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim .

wyniki otwartego konkursu ofert nr 25/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

wyniki otwartego konkursu ofert nr 26/2019 na wykonywanie zadań pu­blicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realiazcją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku dotyczących działalności na rzecz oraganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO".