Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Sieci, federacje w regionie

Zapraszamy wszystkie sieci i federacje z województwa kujawsko-pomorskiego do  prezentowania się na naszej stronie internetowej. Informacje o swojej organizacji prosimy przesyłać na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

MISJA I CELE

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń. Cele działalności Federacji koncentrują się na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiu aktywnego obywatelstwa, rozwijaniu współpracy i standardów oraz umacnianiu poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, jak też rzecznictwie interesów organizacji pozarządowych.

DZIAŁANIA

Federacja aktywnie uczestniczy w konsultacjach dokumentów strategicznych, programów współpracy, planów działań, jak też bierze udział w spotkaniach gremiów opiniodawczych. Jednocześnie Federacja zachęca organizacje pozarządowe do aktywności w konsultacjach tych dokumentów, pomaga poszczególnym organizacjom pozarządowym w tworzeniu koncepcji projektów ich indywidualnych działań, konsultuje pomysły, pomaga w ich opracowaniu.

CZŁONKOSTWO

Obecnie w Federacji zrzeszonych jest 9 stowarzyszeń i fundacji. Federacja otwarta jest jednak na udział w niej innych organizacji pozarządowych, działających w różnych obszarach pożytku publicznego. Zgodnie z założeniem, wyrażonym jako zasada w Statucie, Federacja działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości, a przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich. Działalność Federacji nie ma zastępować, ale ma za zadanie wzmacniać działalność organizacji członkowskich.

KONTAKT

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Mostowa 27, 87-100 Toruń
tel. 56 652 23 56, e-mail: federacja@federacja-ngo.pl
federacja-ngo.pl
KRS 0000356535, REGON 340759291, NIP 956-227-18-84