Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

Ogłoszenia

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 06.02.2018 do 20.02.2018

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 300 000,00 zł

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl


Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza dnia 25 stycznia 2018 roku organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, pracowników świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii uzależnień oraz reprezentantów innych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących możliwości uzyskania dotacji na działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, na spotkania w siedzibie Partnerstwa (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią), w godzinach: 11:00 – 13:00 oraz 16:00 – 18:00.

www.rlks.naklo.pl

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 18.12.2017r. do 05.01.2018r.

Kwota wsparcia równa: 75 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 1 050 000,00 zł

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza na doradztwo w ramach ogłoszonego naboru wniosków 1/2018 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

www.ziemiakujawska.pl

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (Konkurs 1/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.ziemiakujawska.pl

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (Konkurs 2/2017)

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.ziemiakujawska.pl

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru ekspertów

Informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji kwalifikacyjnej kandydatów na ekspertów w ramach konkursu o wybór lokalnej strategii rozwoju z dnia 04.01.2016 roku, termin naboru kandydatów na ekspertów został wydłużony do dnia 11.01.2016 roku (poniedziałek).

Zgłoszenia kandydatów na ekspertów przyjmowane będą pocztą lub bezpośrednio w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 73 w  godzinach: poniedziałek, środa i czwartek: 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00. W przypadku składania dokumentów za  pośrednictwem poczty za termin wpływu uważa się datę wpływu do  adresata.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 z 20.12.2013 r., z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378) oraz art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378.) informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów do Komisji oceniającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


1. Termin składania ofert:
od dnia 28.12.2015 r. do dnia 05.01.2016 r.

2. Miejsce składania zgłoszeń:
Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „kandydat na eksperta – LSR - RLKS”) należy przesłać pocztą lub złożyć w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 73 w terminie od: 28.12.2015 r. do 05.01.2016 r., w  godzinach: poniedziałek, środa i czwartek: 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty za termin wpływu uważa się datę wpływu do adresata.

3. Minimalne wymagania wobec kandydata na eksperta:

1) Minimalne oraz pożądane wymagania wobec kandydata zostały określone w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR).

4. Kandydat na eksperta zobowiązany jest zgodnie z §2 ust 3 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) do złożenia następujących dokumentów:

1) formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta według wzoru określonego
w  załączniku nr 1 do Regulaminu;
2) list motywacyjny (o objętości nie większej niż 1 str. formatu A4),
3) oświadczeń:
a. o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
b. o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
c. o niekaralności za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe;
d. o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów;

e. o znajomości aktów prawnych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS); jednostkami organizacyjnymi Województwa
f. o niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWK-P, samorządowymi Kujawsko- Pomorskiego oraz niepozostawaniu członkiem organów statutowych LGD mających swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

5. Informacje dodatkowe:
Regulamin wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej.

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego pod numerem 668 516 636 oraz 571 293 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rlks@kujawsko-pomorskie.pl. Wykaz kandydatów na ekspertów wybranych w ramach konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mojregion.eu oraz www.ngo.kujawsko- pomorskie.pl .

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin_wyboru_kand_na_ekspertów.pdf

Zal_nr_1_do_Regulaminu_Formularz_zgloszeniowy_kandydata_na_eksperta.docx

Zal_nr_2_do_Regulaminu_Oswiadczenie__o_niekaralnosci_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych.docx

Zal_nr_3_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_umieszczenie_danych_w_wykazie.docx

Zal_nr_4_do_Regulaminu_Oswiadczenie__o_znajomosci_aktow_prawnych.docx

Zal_nr_5_do_Regulaminu_Karta_oceny_zgloszenia_kandydata_ne_eksperta.docx

Zal_nr_6_do_Regulaminu_Wzor_pisma_zawiadamiajacego_o_spelnieniu_przez_kandydata_wymogow_formalnych.docx

Zal_nr_7_do_Regulaminu_Wzor_pisma_zawiadamiajacego_o_niespelnieniu_wymogow.docx

Zal_nr_8__do_Regulaminu_Wzor_pisma_informujacego_o_pozostawieniu_zgloszenia_bez_rozpatrzenia.docx

Zal_nr_9_do_Regulaminu_Wykaz_kandydytow_na_ekspertow.docx