Urząd marszałkowski
ngo
BIP
Jeden procent

RLKS - aktualności

Podczas XV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działając w ramach kryteriów w  Planie Działania dla osi 8, 9, 10 , kryteriów dotyczących IF oraz zmiany warunków w zakresie RLKS, 16 lutego 2017 r. przyjęta została Uchwała Nr 13/2017, zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Treść uchwały wraz z załącznikiem do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała Nr 13/2017
2. Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów grantowych i własnych realizowanych przez LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego (Załącznik do uchwały nr 13/2017)

Spotkanie dot. programów rewitalizacji

W czwartek (15 września) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2
w Toruniu w Sali Patio I piętro w godzinach 10:00 – 14:00 odbędzie się spotkanie „Dobre praktyki w rewitalizacji. Kluczowe elementy i cechy Programu Rewitalizacji” dla przedstawicieli wszystkich miast i gmin naszego województwa. Tematem będą zagadnienia związane z opracowaniem programu rewitalizacji - przedstawione zostaną m.in. kluczowe elementy i cechy takiego programu, a także zagadnienia związane z wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli gmin województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych tematyką rewitalizacji.
Więcej informacji o spotkaniu tutaj:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/dobre-praktyki-w-rewitalizacji-kluczowe-elementy-i-cechy-programu-rewitalizacji

Informacja o naborze dot. Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Przypominamy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. W naborze wnioski o dofinansowanie mogą składać Lokalne Grupy Działania (stowarzyszenia posiadające osobowość prawną działające na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378)), których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „LSR”) zostały wybrane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarto z tymi LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „umowami ramowymi”), a jako fundusz wiodący został wyznaczony Europejski Fundusz Społeczny.

Termin naboru wniosków: 26.08.2016 r. – 16.09.2016 r.

Zasady składania i wyboru projektów dotyczących udzielenia wsparcia na koszty
bieżące i animację oraz załączniki do wniosku znajdują się tutaj:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=58

Przedstawiamy Państwu podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

z materiałem zapoznać się można tutaj

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na IV Pałucki Festyn Ludowy!

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa w Żninie zaprasza wszystkich mieszkańców oraz turystów na IV Pałucki Festyn Ludowy, który odbędzie się 25 czerwca br. na rynku w Żninie w godzinach od 15.00 do 19.00. W programie imprezy m. in. stoiska rzemieślnicze prezentujące sztukę ludową, kiermasz wyrobów ludowych, pokazy prac na dawnych sprzętach, przegląd kapel i zespołów ludowych oraz konkursy z licznymi nagrodami. Wśród zespołów ludowych usłyszymy m.in.: Zespół „Kujawioki” z Osięcin, Zespół Folklorystyczny „Spod strzechy” z Brześcia Kujawskiego, Gąsawską Kapelę Biesiadną czy Zespół „Pałuczanie” z Sarbinowa Drugiego. Atrakcją będzie konkurs dla przedszkolaków na prezentację piosenki ludowej. Wystąpią dzieci z Przedszkola Samorządowego w Gąsawie, Przedszkola nr 1 i 2 w  Żninie oraz Przedszkola Samorządowego w Janowcu Wielkopolskim. Na zakończenie imprezy o godzinie 19.30 wystąpi gwiazda wieczoru Zespół Trebunie Tutki. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Szerszych informacji udzielamy w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w Żninie przy ul. Gnieźnieńskiej 7, mailowo pod adresem: lgd-paluki@wp.pl lub pod numerem tel. 609 996 155.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

W dniach 12 i 27 kwietnia b.r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. oceny i wyboru LSR, podczas których dokonano oceny wszystkich Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR).

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia b.r podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ogłoszonego przez Zarząd Województwa w dniu 9.10.2015 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).

Następnie podjęto uchwały o wyborze LSR, zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy. Wszystkie złożone LSR przekroczyły wymagane minimum 60% punktów i zostały wybrane do realizacji.

Dla 6 wybranych LSR zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 5% w związku z uzyskaniem wyniku poniżej 80% maksymalnej liczby punktów. W stosunku do 3 LGD zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 10% z powodu uzyskania wyniku poniżej 70% maksymalnej liczby punktów.

Załącznik – lista ocenianych i wybranych LSR tutaj

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) OBEJMUJĄCYCH OBSZAR MIAST POWYŻEJ 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW ZAKOŃCZONY.

W odpowiedzi na Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpłynęło 7 lokalnych strategii rozwoju (LSR) złożonych przez następujące Lokalne Grupy Działania, działające na obszarach miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

1. Brodnica - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

2. Bydgoszcz - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

3. Chełmno - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno

4. Grudziądz - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

5. Inowrocław - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

6. Toruń – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

7. Włocławek – Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Zgodnie z regulaminem konkursu, wszystkie wybrane w ramach konkursu strategie realizować będą projekty finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11, tj. projekty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Maksymalna pula środków przeznaczona na realizację LSR w tych miastach to 8 195 846 EUR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że w dniu 29.02.2016 roku kończy się, ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nabór wniosków o wybór lokalnych strategii rozwoju obejmujących obszar miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Wnioski należy składać w Biurze Podawczo - Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87 - 100 Toruń. Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem konkursu znajdziecie Państwo poniżej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 20.01.2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały zatwierdził listę kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lista kandydatów została uzupełniona w wyniku naboru dodatkowego.
Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 3/36/2016 - wykaz kandydatów na ekspertów tutaj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 grudnia zakończył się ogłoszony przez zarząd województwa nabór wniosków o wybór lokalnych strategii rozwoju przygotowanych przez LGD obejmujące obszary wiejskie i rybackie oraz miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Dokumenty złożyły wszystkie 21 LGD.

Nabór wniosków o wybór LSR dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców ruszył 4 stycznia i potrwa do 29 lutego. Więcej informacji o idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalnych grupach działania tutaj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 23.12.2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały zatwierdził listę kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 52/1919/15 oraz wykaz kandydatów na ekspertów tutaj.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 16 grudnia 2015 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego został przyjęty regulamin pracy
Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pliki do pobrania:

Regulamin Komisji LSR.pdf
zał nr 1 - Wzór Deklaracji Poufności-sekretarz.pdf
zał nr 2 - Wzór Deklaracji Poufności dla członka Komisji.pdf
zał. nr 3 - Wzór oświadczenia o bezstronności.pdf
zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta.pdf
zał. nr 5 - Wzór umowy z ekspertem.pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 listopada 2015 r. w godz. 14.00-15.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, patio na I Pietrze odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone idei Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) oraz tworzeniu Lokalnych Grup Działania (LGD) w województwie kujawsko-pomorskim w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.
Spotkanie adresowane jest wyłącznie do organizacji pozarządowych zainteresowanych tworzeniem struktur LGD oraz przygotowaniem Lokalnych Strategii Rozwoju w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.
Jednocześnie informujemy, że LGD na obszarach miast pow. 20 tys. mieszkańców wspierane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyłącznie z Osi 11 (finansowana ze środków EFS) .

Formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce RLKS-aktualności prosimy przesyłać na adres: rlks@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 05.11.2015 r.

formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin na opiniowanie statutów

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i z uwagi na złożony oraz długotrwały proces rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), informujemy o konieczności złożenia do konsultacji z Urzędem Marszałkowskim
Woj. Kujawsko-Pomorskiego projektów statutów nowopowstających LGD do dnia 30.10.2015 r.

Niedostarczenie projektu statutu do zaopiniowania w wyznaczonym czasie może skutkować wydłużeniem procesu rejestracji w sądzie, a tym samym (w razie braku rejestracji stowarzyszenia w KRS przed upływem terminu składania wniosków o wybór strategii rozwoju lokalnego – do 29.02) brakiem możliwości ubiegania się o środki w ramach konkursu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA EKSPERTÓW

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 33 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L 347 z 20.12.2013 r., z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378) oraz art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378.) informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów do Komisji oceniającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


1. Termin składania ofert: od dnia 30.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r.

2. Miejsce składania zgłoszeń:
Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „kandydat na eksperta – LSR - RLKS”)
należy przesłać pocztą lub złożyć w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 73 w terminie od:
30.10.2015 r. do 13.11.2015 r., w  godzinach: poniedziałek, środa i czwartek: 7.30-15.30,
wtorek 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty
za termin wpływu uważa się datę wpływu do adresata.

3. Minimalne wymagania wobec kandydata na eksperta:

1) Minimalne oraz pożądane wymagania wobec kandydata zostały określone w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR).

4. Kandydat na eksperta zobowiązany jest zgodnie z §2 ust 3 Regulaminu wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) do złożenia następujących dokumentów:

1) formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta według wzoru określonego
w  załączniku nr 1 do Regulaminu;
2) list motywacyjny (o objętości nie większej niż 1 str. formatu A4),
3) oświadczeń:
a. o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
b. o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
c. o niekaralności za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe;
d. o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów;
e. o znajomości aktów prawnych i innych dokumentów związanych
z funkcjonowaniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
f. o niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWK-P, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz niepozostawaniu członkiem organów statutowych LGD mających swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

5. Informacje dodatkowe:
Regulamin wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej.

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy
Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego pod numerem 668 516 636 oraz 571 293 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
rlks@kujawsko-pomorskie.pl. Wykaz kandydatów na ekspertów wybranych w ramach konkursu
zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mojregion.eu oraz
www.ngo.kujawsko- pomorskie.pl .

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji formalnej zgłoszeń, wybrane osoby zostaną zawiadomione
o teście sprawdzającym posiadaną wiedzę. Zakres testu będzie obejmował znajomość aktów prawnych
i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem instrumentu finansowego RLKS (wskazanych
w oświadczeniu będących załącznikiem do Regulaminu).ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór LSR
Zał nr 1 do Regulaminu Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta
Zał nr 2 do Regulaminu Oświadczenie o niekaralności korzystaniu z pełni praw publicznych
Zał nr 3 do Regulaminu Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w wykazie kandydatów na ekspertów
Zał nr 4 do Regulaminu Oświadczenie o znajomości aktów prawnych
Zał nr 5 do Regulaminu Karta oceny zgłoszenia kandydata ne eksperta
Zał nr 6 do Regulaminu Wzór pisma zawiadamiającego o spełnieniu przez kandydata wymogow formalnych
Zał nr 7 do Regulaminu Wzór pisma zawiadamiającego o niespełnieniu wymogów
Zał nr 8 do Regulaminu Wzór pisma informującego o pozostawieniu zgloszenia bez rozpatrzenia
Zał nr 9 do Regulaminu Wykaz kandydytów na ekspertów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na warsztaty animacyjne wspierające tworzenie Lokalnych Grup Działania w ramach RLKS. Zapytania i zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: rlks@ecwm.org.pl
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem i programem spotkań dostępnymi na stronie Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży :
http://www.ecwm.org.pl/

* * *

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
OGŁASZA
KONKURS NA WYBÓR STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

W konkursie o wybór mogą ubiegać się LSR, które:

1) będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania działające jako stowarzyszenia posiadające osobowość prawną

2) spełniają następujące warunki:

a) obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys. mieszkańców [1] oraz nie mniej niż przez:

- 30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,

- 20 tys. w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS, której obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta,

- 30 tys. w pozostałych przypadkach,

b) obszar objęty LSR składa się:

- co najmniej z dwóch gmin niebędących miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,

- wyłącznie z miasta lub części miasta w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS,

- co najmniej z dwóch gmin w pozostałych przypadkach.

Pozostałe warunki zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

W przypadku gdy:

obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys.mieszkańców oraz nie mniej niż przez:

- 30 tys. (nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców) w przypadku LSR współfinansowanej ze środków EFRROW,

- 30 tys. w pozostałych przypadkach,


wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 9 listopada do 30 grudnia 2015 r.

W przypadku gdy:

obszar objęty LSR jest zamieszkany nie więcej niż przez 150 tys. mieszkańców oraz nie mniej niż przez:

- 20 tys. w przypadku LSR współfinansowanej wyłącznie ze środków EFS, której obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta,


wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 4 stycznia do 29 lutego 2016 roku.


Wniosek o wybór LSR wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej i elektronicznej od poniedziałku do piątku w Biurze Podawczo - Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87 - 100 Toruń, w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR oraz kwoty alokacji środków dla poszczególnych funduszy w województwie kujawsko-pomorskim zostały określone w zał. nr 6 do Regulaminu konkursu udostępnionym poniżej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami: nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku, nr 2- Kryteria wyboru LSR, nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR, nr 4 - Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR, nr 5 - Formularz karty oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dla członka Komisji, nr 6 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; Formularz umowy o warunkach
i sposobie realizacji LSR z załącznikiem nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszczone są poniżej.

- Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

- Regulamin konkursu na wybór LSR

załącznik nr 1: Wniosek o wybór LSR oraz Instrukcja wypełniania wniosku o wybór LSR

załącznik nr 2: Kryteria wyboru LSR

załącznik nr 3: Struktura i wymagania dotyczące LSR

załącznik nr 4: Karta oceny wniosku o wybór LSR

załącznik nr 5: Karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji

załącznik nr 6: Sposób ustalania wysokości środków na realizację LSR

- Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR oraz załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować na adres: rlks@kujawsko-pomorskie.pl nie później niż do 7 dnia przed upływem terminu składania wniosków. Odpowiedzi na pytania udzielane będą drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania, jednak nie później niż na 1 dzień przed zakończeniem konkursu.


[1] Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

* * *

Informujemy, że 6 października 2015 r. w godz. 13.00-17.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala nr 208 (na I piętrze) odbędzie się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie przygotowawcze na przygotowanie Lokalnych Strategii Rozwoju w miastach powyżej 20 tys. w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarządowych oraz pozostałych potencjalnych beneficjentów konkursu zainteresowanych tworzeniem struktur Lokalnych Grup Działania oraz tworzeniem Lokalnych Strategii Rozwoju w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z zasadami aplikowania w konkursie Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 w ramach Działania 11.1 "Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: rlks@kujawsko-pomorskie.pl, najpóźniej do 2 października 2015 r. Pytania należy kierować drogą telefoniczną pod nr 571 293 035 lub 668-516-636.

Ilość miejsc ograniczona - o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania dostępne na stronie internetowej: http://www.mojregion.eu/index.php/szkolenia-i-konferencje?mmid=10

* * *

Przypominamy, że w dniu 28.08.2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze dla organizacji pozarządowych, chcących zaangażować się w tworzenie strategii rozwoju lokalnego (LSR) w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Pomoc ta będzie służyła budowaniu potencjału, szkoleniu i tworzeniu sieci kontaktów, a jej efektem będzie opracowanie dla każdego z miast Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 28.09 do 23.10.2015 r.
O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą:
1. organizacje pozarządowe, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:
4 142 600 PLN

Wnioskowana kwota pomocy na wsparcie przygotowawczenie może wynosić więcej niż:
110 000 PLN - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 20 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców;
132 000 PLN - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców;
154 000 PLN - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i mniej niż 150 000 mieszkańców
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

http://www.mojregion.eu/index.php/wiadomosc/nowy-konkurs-rozwoj-lokalny-w-miastach