ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Zlecanie zadań - tryb uproszczony

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2)     zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; 

3)     w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji
(max. 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  

Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym 

1)   Organizacja składa ofertę w wersji elektronicznej za pomocą Generatora ofert - edycja 2017 oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną, do odpowiedniego departamentu Urzędu Marszałkowskiego (poprzez Punkt Informacyjno- Podawczy znajdujący się w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2 - parter).

Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert minimum miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.

2)  Następnie oferta jest oceniana przez pracowników departamentu w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne zawarte w karcie oceny zadania.

3)  Oferty rekomendowane do dofinansowania (to jest te, które przekroczyły próg punktowy w ocenie merytorycznej) zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty na okres 7 dni w BIP-e, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty. 

4)     Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Zarząd Województwa podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. 

5)  W przypadku, gdy zadanie zostanie ocenione poniżej wymaganego progu punktowego lub brak jest środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, podmiot składający ofertę w trybie uproszczonym zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

6)     Oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Zarząd Województwa w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”. 

Możliwość korzystania z trybu uproszczonego 

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w następujących przypadkach:  

1)   kiedy termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów, 

2) kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach.  

         Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.      Uwaga !  W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona na konkurs.  

O wyczerpaniu lub zwiększeniu środków na dotacje w trybie uproszczonym będziemy informować na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  - „Zlecanie zadań – tryb uproszczony”. 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

tel. 571 204 292
tel. 571 293 076
tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2017 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi