ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Zlecanie zadań - tryb uproszczony

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2)     zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; 

3)     w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji
(max. 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert;

4) w przypadku, gdy Zleceniodawca proponuje przeznaczyć na realizację zadania publicznego dotację w kwocie niższej niż wnioskowana przez Oferenta, właściwa komórka organizacyjna w imieniu Zleceniodawcy, przeprowadza negocjacje w tym zakresie. Po zakończeniu negocjacji, Oferent, który uznał, że realizacja zadania w oparciu o zaproponowaną kwotę dotacji jest możliwa, przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert oraz w formie papierowej stosowną korektę stanowiącą załącznik nr 4 do procedur w tym zakresie. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 1b Oferent składa propozycję korekty wyłącznie w wersji papierowej;

5)    w przypadku braku uznania celowości realizacji zadania publicznego na podstawie kryteriów określonych w karcie oceny zadania, Zarząd Województwa podejmuje uchwałę o nieprzyznaniu dofinansowania.

6) W przypadku braku środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, nie podlega ona ocenie, a dyrektor właściwej komórki organizacyjnej niezwłocznie powiadamia o tym fakcie podmiot składający ofertę;

7)  W przypadku, gdy oferta nie spełnia wymogów formalnych, nie podlega ona ocenie;

8)  Oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Zarząd Województwa w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”.

 ETAPY SKŁADANIA OFERTY:

1)  elektronicznie za pomocą Generatora ofert
2)  w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną
zgodną z wersją elektroniczną


Możliwość korzystania z trybu uproszczonego 

Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w następujących przypadkach:  

1)   kiedy termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów, 

2) kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach.  

         Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.      Uwaga !  W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona na konkurs.  

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

tel. 571 204 292
tel. 571 293 076
tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 
Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

Małgorzata Dąbrowska tel. 56 621 25 15

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2019 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi