ngo, organizacje pozarządowe - forum dyskusyjne
Newsletter
Ustawienia »             Wyślij
Wyszukiwarka
 
ngo, organizacje pozarządowe - zgłoś organizację

Aktualne konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie poszczególnych Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Poszczególne uchwały znajdują się pod linkiem bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/srodowisko/informacje-publiczne/

Zapraszamy do konsultacji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy TUTAJ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5. TUTAJ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wynikach konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja. TUTAJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wynikach konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja. TUTAJ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wynikach konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja. TUTAJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Województwa przyjął projekt "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"

Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt rocznego programu przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami i  jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Uwagi mozna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego  na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 15 do 30 września 2017 r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu

Projekt programu

Formularz Konsultacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego zakończył konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”
 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Planowany do realizacji projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2017/2018. Celem projektu jest zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie uzdolnionych uczniów. Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/131/17 z dnia 20 lipca 2017 r., z którym zapoznać się można poniżej:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 lipca 2017 r. Uchwałą Nr 29/1334/17 skierował projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Proponowana zmiana polega na rozszerzeniu grupy potencjalnych stypendystów na uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół branżowych.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2016/2017. Celem wsparcia jest ułatwienie rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości) uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Stypendia planuje się w miesięcznej wysokości 300 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego, aż do skonsumowania puli środków przeznaczonych na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020. Alokacja przewidziana na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 wynosi 5 mln euro.

                Oczekujemy na Państwa uwagi od 21 do 28 lipca 2017 r. Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania

1. treść uchwały zmieniającej tutaj

2. treść uchwały zmienianej tutaj

3. formularz konsultacji tutaj

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 maja 2017 r. Uchwałą Nr 17/763/17 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest realizowany w trybie pozakonkursowym przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2016/2017. Celem wsparcia jest ułatwienie rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i  przedsiębiorczości) uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Stypendia planuje się w miesięcznej wysokości 300 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego, aż do skonsumowania puli środków przeznaczonych na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020. Alokacja przewidziana na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 wynosi 5 mln euro.

Konieczność przyjęcia nowych zasad przyznawania stypendium wynika w szczególności ze zmian w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów) ale też doświadczenia w realizacji projektu przy rekrutacji stypendystów na rok 2016/2017.

            Oczekujemy na Państwa uwagi od 5 do 12 maja 2017 r. Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących poprawie jakości projektu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania

·       treść uchwały Nr 17/763/17 z dnia 4 maja 2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania do konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018

·         PROJEKT Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018

·         Formularz konsultacji

--------------------------------------------------------------------

konsultacje „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

Działając na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwały Nr 13/538/17

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego  na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do projektu przedmiotowego dokumentu przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” należy zgłaszać w terminie od dnia 13 kwietnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2017 r. w formie pisemnego stanowiska na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

do pobrania:

projekt uchwały
formularz konsultacji

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”.

W dniach 14-21 grudnia 2016 r., działając w oparciu o uchwałę Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego(Dz. Urz. Wojew. K-P poz. 4690) oraz uchwałę Nr 48/1897/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1817).
Informacja o przeprowadzanych konsultacjach wraz z ww. uchwałą i wzorem formularza konsultacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce: Środowisko/Informacje publiczne oraz portalu
dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.
W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani wniosek.

Wyniki konsultacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departament Edukacji zakończył konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”
 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Planowany do realizacji projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2016/2017. Celem wsparcia jest ułatwienie rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości) gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Stypendia planuje się w miesięcznej wysokości 300 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 czerwca 2016 r., z którym zapoznać się można poniżej:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” tutaj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Departament Edukacji konsultuje projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach programu pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw” - zapraszamy do zgłaszania uwag.

 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 maja 2016 r. Uchwałą Nr 20/649/16 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach programu pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw” jest planowany do realizacji w trybie pozakonkursowym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2016/2017. Celem wsparcia jest ułatwienie rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości) gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu kujawsko-pomorskiego. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Stypendia planuje się w miesięcznej wysokości 300 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego, aż do skonsumowania puli środków przeznaczonych na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020. Alokacja przewidziana na Poddziałanie 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 wynosi 5 mln euro. 

Przyjęcie w regulaminie uniwersalnych, stałych zasad przyznawania stypendiów na kolejne lata szkolne przyczyni się do sprawnej realizacji poszczególnych naborów stypendystów, a uczniom i ich rodzicom da motywację do dalszego, wzmożonego rozwoju edukacyjnego i w efekcie przyczyni się do rozwoju w przedmiotach kluczowych dla rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego.  

Oczekujemy na Państwa opinie od 30 maja do 6 czerwca br., które należy przesyłać pod adres e-mail Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

edukacja@kujawsko-pomorskie.pl. Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących poprawie jakości projektu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

treść uchwały z dnia 18 maja 2016 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania do konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach programu pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw” 

       PROJEKT Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach programu pomocy stypendialnej „Prymus Pomorza i Kujaw”

       Formularz konsultacji

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Konsultacje projektu Podręcznika dla LGD

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że 14 sierpnia 2015 r. rozpoczęły się konsultacje projektu Podręcznika dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, które potrwają do 20 sierpnia 2015 r.

Treść podręcznika dostępna - tutaj, załącznik do podręcznika - tutaj
Uwagi i opinie proszę składać na formularzu - tutaj

Wypełnione formularze prosimy przesłać na adres a.kepa@kujawsko-pomorskie.pl albo na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 
Przedstawiony Państwu materiał ma charakter wstępnego projektu, w związku z tym prosimy o jego wnikliwe przeanalizowanie oraz przygotowanie własnych propozycji uzupełnienia.

DO POBRANIA:
Projekt Podręcznika dla LGDZałącznik
Formularz zgłaszania uwag--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultujemy program współpracy na 2015 rok

Dziś (17 września) Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” oraz skierowania go do konsultacji. Oznacza to, że zaczynamy drugi etap konsultacji programu wspópracy.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 17 września 2014 r. do dnia 29 września 2014 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl lub faksem pod nr 56 62 18 275.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje opinie, uwagi albo wnioski na formularzu konsultacyjnym.

Z projektem dokumentu można zapoznac się tutaj natomiast tekst uchwały dostepny jest tutaj

Zapraszamy do udziału w konsultacjach...

 
Konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Kancelaria Prezydenta RP przedstawia do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Konsultacje trwają do 10 sierpnia 2014.
 
Projekt dostępny jest na portalu mamzdanie.org.pl, pod adresem: https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/38335
 
Zapraszamy do udziału w konsultacjach
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZIT

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów kluczowych dla ZIT Bydgoszczy i Torunia oraz obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie, które będą trwały w dniach od 30.05.2014 do 13.06.2014.

Projekty dokumentów poddanych pod konsultacje oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się pod adresem: http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2014-maj/Konsultacje_spo_eczne_dotycz_ce_projekt_w_kluczowych_ZIT.aspx#1
Kwestie dotyczące projektów znajdują w szczególności na str. 225-241, 280-283.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierania miast i  powiązanych z nimi obszarów. Dla ZIT na poziomie wojewódzkim Rząd wydzielił w tym celu odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i  przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych.

Aby środki te zostały uruchomione niezbędnym jest m.in. przygotowanie Strategii ZIT, określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie. Za przygotowanie tego dokumentu odpowiada Związek ZIT, który to został utworzony w naszym województwie, poprzez podpisanie porozumienia przez 25 sygnatariuszy, w  dniu 8 kwietnia 2014 r. Strategia ZIT będzie uzgadniana z IZ RPO oraz opiniowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 lipca 2013 r. Uchwałą Nr 27/1071/13 powołał zespół ekspertów oraz zespół roboczy celem opracowania Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022. Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie każdej rodzinie kompleksowego, spójnego i zintegrowanego wsparcia, które będzie impulsem dla rozwoju całego województwa.

Przedstawiamy Państwu PROJEKT Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022 i czekamy na opinie do 29 maja 2014 r. Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących poprawie jakości projektu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla poprawności merytorycznej i formalnej Programu. 

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji
 
Do pobrania

·         Formularz konsultacji
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Program wspierać będzie obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo, aktywizacji cyfrowej społeczeństwa oraz upowszechniania TIK. Alokacja na Program wynosić będzie ponad 1,9 mld euro.

Zachęcamy do zapoznana się z Programem i do udziału w konsultacjach.


Projekt Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 dostępny jest na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/POPC_3_0_konsultacje_spoleczne_21013.pdf  

Wszelkie uwagi dotyczące projektu Programu można zgłaszać do 6 listopada 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag

lub przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”).

Zapraszamy również do udziału w konferencji organizowanej w ramach konsultacji. Konferencja odbędzie się w dniu 4 listopada 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje o konsultacjach i konferencji znajdą Państwo na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx
 

drukuj  
Polecamy:
Skontaktuj się

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń
 


Piotr Niedziałkowski tel. 571 204 292

Anna Jakubowska tel. 571 293 076

Sylwia Błachowicz tel. 571 293 077

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Copyright © 2018 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi